Glede na jutrišnji dogodek v Jackson Hole-u (v povezavi z včerajšnjo objavo zapisa sestanka FED-a izpred 3 tednov) in namige, da naj bi šlo pri zadnjem nižanju obrestne mere za 25 bazičnih točk zgolj za »korektivno« potezo, je dobro pogledati razloge zakaj je ameriška centralna banka v položaju, ko bo najverjetneje morala agresivneje pristopiti k nižanju.

V besedilu se bom izognil špekuliranju glede ohlajevanja svetovne gospodarske rasti in vpliva trgovinskih sankcij na potencialno recesijo (sicer legitimne skrbi ampak na kratki rok po mojem mnenju manj pomembne za morebitno nižanje) in se osredotočil na proračunski primanjkljaj, ter izdajo novih obveznic s strani ameriškega Treasury Departmenta.

Kar nekaj analitikov je v zadnjem času izrazilo prepričanje, da je pred nami obdobje nižanja obrestnih mer, pri čemer pa le nekateri (Pozsar, Snider, Gromen..) izpostavljajo najbolj aktualne težave zaradi katerih bi znalo že v septembru priti do U obrata v ameriški centralni banki. Gre za težave ameriške zakladnice pri izdajanju novih obveznic ter inverzije repo obresti in donosnosti večletnih ameriških obveznic.

Če na kratko razložim, repo trg je prostor kjer se srečajo lastniki kvalitetnih obveznic in ponudniki likvidnosti (večinoma banke). Lastniki obveznic lahko le-te za neko obdobje zastavijo kot »kolateral« pri bankah, ki jim v zameno posodijo denar. Posel se zaključi, ko lastniki obveznic vrnejo denar z obrestmi, banke pa na drugi strani vrnejo obveznice, ki so bile položene kot »kolateral«.

Običajno so donosnosti med obveznicami in posojenim denarjem v prid obveznic, kar velike investitorje spodbuja v nakup obveznic in zamenjavo (preko repo trga) le teh v dolarje, s katerimi lahko v vmesnem obdobju trgujejo, na koncu pa poberejo razliko v obrestih (dodatna možnost, ki je (bila) še posebej aktualna za tuje investitorje je, da zamenjajo obveznico za denar in si nato z valutnim »hedgeom« zagotovijo, da ne pride do padca vrednosti naložbe, ki ni v njihovi bazični valuti).

V teoriji vse skupaj deluje dokler imamo normalne krivulje donosnosti med repo trgom in obveznicami. Težave pa so se začele v četrtem kvartalu 2018, ko se je začela inverzija donosnosti med 3 mesečnimi repo obrestmi in donosnostjo 10 letnih ameriških obveznic (na sliki spodaj svetlo-plava krivulja). Tuji investitorji so bili namreč onemogočeni pri varovanju valutnega rizika, ker je postal strošek repo transakcije višji od obresti, ki so jih dobili preko 10 letnih obveznic.

Yield curve inversion

Tako je večino bremena nakupov padla na »primary dealerje« (finančne inštitucije, ki imajo poleg dovoljenja sodelovati na avkcijah ameriških obveznic, dodatno obvezo, da morajo v primeru nezadostnega povpraševanja na avkcijah same vstopiti v nakup ne glede na njihove preference). Podatek, ki to najbolje ponazarja je dejstvo, da je v enem obdobju JP Morgan kupil 60% vseh novo izdanih obveznic.

»Primary dealerji« so tudi sicer inštitucije, ki so najbolj aktivne na repo trgu in v primeru, da so same primorane pokupiti večino izdaj obveznic se le-to pozna na likvidnosti, ki so jo pripravljene lansirati na trg. In ravno to je tisto kar je najbolj zaskrbljujoče v tem trenutku. Inverzna krivulja na repo trgu namreč že več mesecev kriči po temu, da obstaja likvidnostna težava, ki jo lahko FED reši le na dva načina; ali z novim mini kvantitativnim sproščanjem (zaustavitev krčenja bilance FED-a je sicer korak v pravo smer ampak še zmeraj daleč od zadostnega) ali agresivnejšim nižanjem obrestne mere (glede na časovno stisko se pričakuje nižanje obrestne mere), ki bi znižalo obrestno mero na repo trgu in omogočilo vstop tujih vlagateljev na ameriški trg obveznic.

Da je mera polna, je do konca leta napovedanih za 800 milijard avkcij, ki so namenjene pokrivanju proračunskega primanjkljaja ustvarjenega z davčno reformo in negativno plačilno bilanco nasproti ostalega sveta. Le to bi znalo odigrati ključno vlogo pri nadaljnji izsušitvi že tako slabe likvidnosti in dodatno krepitev dolarja, pri čemer dogodki iz prejšnjega tedna nakazujejo na popolnoma nelogično situacijo.

V prejšnjem tednu so se namreč izvedle avkcije na nekaj več kot 50 milijard ameriških obveznic, ki so po poročanju nekaterih virov šle naravnost katastrofalno. »Bid to cover« ratio (kazalnik koliko povpraševanje presega ponudbo) je namreč v nekaterih primerih znašal komaj 0,76 , kar v realnosti pomeni, da ni bilo dovolj povpraševanja za prodajo vseh obveznic (vsakodnevno udrihanje Trumpa po FED-u sploh ne čudi, če pogledate skozi prizmo nezadostnega povpraševanja na avkcijah).

To je v popolnem nasprotju s trenutnim stanjem na svetovnih obvezniških trgih, kjer je skoraj tretjina državnih obveznic v območju negativne donosnosti. Dodatno praskanje po glavi je povzročila avkcija 30 letnih nemških državnih obveznic z ničelno obrestno mero. Kljub temu, da nemške obveznice sicer kotirajo z negativno donosnostjo in naj bi to simboliziralo željo investitorjev po varnem zatočišču, je bilo na avkciji prodanih vsega 40% vseh ponujenih obveznic. Vse skupaj je nekatere analitike vodilo v oznako, da obvezniški trg »blefira« v svojem pričakovanju recesije.

Kljub temu, da je državni obvezniški trg najverjetneje rahlo prehitel dogajanje, bo FED tisti, ki bo potrdil ali ovrgel dogajanje na njem. Trmoglavo vztrajanje v ohranitvi obrestnih mer bi namreč lahko povzročilo ponovitev razprodaje iz zaključka prejšnjega leta. Na drugi strani bi agresivnejše zniževanje obrestnih mer kratkoročno zelo ugodno vplivalo na delniške trge, dokler ne bo prišlo do spoznanja, da je nižanje posledica aktivnega financiranja ameriških deficitov. Srednjeročna priporočila s strani največjih eminenc finančnega sveta, so v tem primeru na strani plemenitih kovin.

Omejitev odgovornosti

To publikacijo izdaja CM-Equity AG (“CM-Equity”) in je namenjena distribuciji v Zvezni republiki Nemčiji in Sloveniji samo za profesionalne vlagatelje, ki kupijo ali prodajajo prenosljive vrednostne papirje za svoj račun ali za račun drugih v okviru njihovega posla, poklica ali zaposlitve. Ta publikacija je namenjena samo naslovnikom. Brez pisnega soglasja CM-Equity AG se ne sme kopirati ali distribuirati katerikoli drugi osebi v celoti ali delno. Ta objava je na voljo samo za splošne informacije in je zaupne narave. Vse morebitne naložbene možnosti obravnavane v tej publikaciji, morda ne bodo primerne za določene vlagatelje, ker je to odvisno od njihovega posebnega naložbenega cilja ali časovnega obdobja ali v okviru njihovega celotnega finančnega položaja. Prav tako ta publikacija ne more biti nadomestilo za pridobitev neodvisnega svetovanja. Za to se obrnite na svojega investicijskega svetovalca.

Pošiljanje te publikacije je v nekaterih jurisdikcijah lahko omejena z zakonom in osebe v teh jurisdikcijah v katerih je ta objava prisotna, se morajo obveščati in upoštevati take omejitve. V Združenem kraljestvu se ta publikacija ali njegova kopija distribuira samo (a) osebam, ki imajo poklicne izkušnje v zadevah v zvezi z naložbami iz člena 19 (1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 ( Finančna promocija) Odredba 2001 (“Odredba”) ali (b) subjektom z visoko neto vrednostjo iz člena 49 (2) (A) do (D) sklepa in drugim osebam v skladu s členom 49 (1) Odredbe (vse te osebe skupaj imenovane “Ustrezne osebe”). Vsaka oseba, ki ni ustrezna oseba, ne sme delovati ali se zanesti na to publikacijo ali katero koli vsebino.

Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Družba CM-Equity AG in njene hčerinske družbe / podružnice ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti družba CM-Equity AG niti njene podružnice ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe CM-Equity AG ali katere koli njene hčerinske družbe / podružnice. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. CM-Equity AG je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.

Vse cene delnic, omenjene v tej publikaciji, so zapiralne cene sistema SMART Routing na platformi Interactive Brokers ali kadar to ni na voljo, so cene pridobljene iz lokalnih borz od trgovalnega dne pred dnevom objave.

Obvezne informacije

CM-Equity AG je družba s sedežem v Münchnu, ki jo upravlja Zvezni nadzorni organ za finance, Marie-Curie-Straße 24-28, D-60439 Frankfurt.

Datum raziskave: 22.8.2019
Priporočilo: /
Ciljna vrednost: /
Navzkrižje interesov (ključ): /

Posebna razkritja v skladu z oddelkom 34b odstavek 1 št. 1 Nemški zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji in odlok o analizi finančnih instrumentov.

Oddelek 34b Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji v Nemčiji v povezavi z Odlokom o analizi finančnih instrumentov zahteva, da družba, ki pripravi analizo vrednostnih papirjev izpostavi morebitno navzkrižje interesov glede na analizirano družbo, ki je predmet analize. Predpostavlja se, da obstaja navzkrižje interesov zlasti, če ima podjetje, ki pripravlja analizo vrednostnih papirjev

–  več kot 5% delež v osnovnem kapitalu analizirane družbe, ki je predmet analize,

– je bilo član sindikata, ki je v preteklih 12 mesecih prevzel svoje vrednostne papirje,

– služi kot ponudnik likvidnosti za vrednostne papirje analizirane družbe na podlagi obstoječe imenovane sponzorske pogodbe,

– opravlja storitve investicijskega bančništva za analizirano družbo v zadnjih dvanajstih mesecih, za katere je bilo ali bo plačano nadomestilo,

– je stranka v dogovoru z analizirano družbo, ki je predmet analize v zvezi s pripravo priporočila,

– ali katero koli od njenih povezanih družb redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba, ali vrednostnimi papirji, ki temeljijo na teh vprašanjih,

– ali ima analitik, ki zajema izdajo, druge pomembne finančne interese v zvezi z analizirano družbo, ki je predmet te analize, na primer, da ima sedež v odborih družbe.

Ključ 1: Analizirana družba je aktivno zagotovila informativno gradivo za pripravo te publikacije.

Ključ 2: Ta publikacija je prilagojena analizirani družbi in je bila pred objavo spremenjena.

Ključ 3a: Analizirana družba ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala družbe CM-Equity AG in / ali družbe, pridružene CM-Equity AG.

Ključ 3b: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, in / ali analitik, ki je pripravil to objavo, ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala analiziranega podjetja.

Ključ 4: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, služi kot ponudnik likvidnosti za delnice družbe, ki je predmet analize, na podlagi obstoječe pogodbe o ustvarjanju trga ali pogodbe o ponudbi likvidnosti.

Ključ 5: CM-Equity AG je kot ponudnik delnic izdajatelja deloval kot glavni vodja ali vodilni vodja in je imel prevzete delnice izdajatelja v dvanajstih mesecih pred objavo

Ključ 6: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, in / ali avtor te publikacije je brezplačno pridobila deleže analizirane družbe ali za nadomestilo pod navedeno ciljno ceno in pred javno ponudbo delnic.

Ključ 7: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, je bila v zadnjih dvanajstih mesecih ali v istem obdobju predmet dogovora o storitvah v zvezi s transakcijami investicijskega bančništva z analizirano družbo ali na podlagi takega sporazuma.

Ključ 8: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, prejema prihodke od provizij, ki izhajajo iz komercialnih dejavnosti, iz analizirane družbe.

Ključ 9: CM-Equity AG in / ali družba, ki je z njo povezana, redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba ali eno od njegovih podružnic.

Ključ 10: Član upravnega odbora družbe CM-Equity AG in / ali avtor te publikacije je član nadzornega sveta analizirane družbe.

Točka 11: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga sproži in plača analizirana družba.

Ključ 12: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga začnejo in plačujejo delničarji ali podporniki analizirane družbe.

Ključ 13: CM-Equity AG in / ali povezana družba

Priporočila za naložbe (12-mesečno investicijsko obdobje)

Kupi: pričakujemo, da se bo cena zrasla za vsaj 20% in presegla merilo (benchmark) za več kot 10%.

Drži: pričakujemo, da se bo cena delnice gibala v okviru 10% merila (benchmarka).

Prodaj: Pričakujemo, da se bo cena delnice znižala za vsaj 20% in izgubila v razmerju z merilom (benchmarkom).

Merilo (benchmark) za delnice analizirane v tej publikaciji je DAX.

Izjave v skladu z oddelkom 34b nemškega Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji in Odlok o analizi finančnih instrumentov.

Viri informacij

Informacije, ki jih vsebuje ta publikacija izhajajo iz skrbno izbranih javnih virov, za katere menimo, da so primerni, zlasti od ponudnikov finančnih podatkov, lastnih publikacij izdajateljev in drugih javnih medijev.

Načela in metode vrednotenja

CM-Equity je za pripravo te objave uporabil metode temeljne analize delnic ter kvantitativne / statistične metode in modele (med drugim pristope vrednotenja iz preteklosti, metode vrednotenja na podlagi premoženja ali metode vsote delov, modeli popustov ali pristop gospodarskega dobička, večplastni modeli ali primerjave skupine). Modeli vrednotenja so odvisni od makroekonomskih dejavnikov, kot so devizni tečaji, obrestne mere, surovine in predpostavke o gospodarstvu. Poleg tega vpliva na vrednotenje podjetij tudi tržni sentiment in politični razvoj.

Vrednotenje temelji tudi na pričakovanjih, ki se lahko hitro in brez predhodnega obvestila spreminjajo, odvisno od razvoja, značilnega za posamezne panoge. Zato se lahko naša priporočila in cenovni cilji, ki izhajajo iz modelov, ustrezno spremenijo. Naložbene ocene, povezane s 12-mesečnim obdobjem so odvisne od tržnih pogojev in lahko predstavljajo samo povzetek. Ocene bi se dejansko lahko dosegle hitreje ali počasi, kot je bilo pričakovati, ali pa jih je treba popraviti navzgor ali navzdol.

Izjava analitika

Avtorjevo nadomestilo ni bilo niti neposredno niti posredno povezano z naložbenimi priporočili ali stališči, izraženimi v tej publikaciji.

Organizacijske določbe za preprečevanje navzkrižja interesov

Da bi preprečili navzkrižja interesov, CM-Equity AG ločuje poslovne enote z dostopom do zaupnih podatkov (zaupnih enot) od svojih raziskovalnih enot s funkcionalno in / ali posebno ločitvijo ali z vzpostavitvijo dovoljenja za dostop do podatkov. Zlasti investicijske bančne enote in enote drugih finančnih svetovalnih dejavnosti ter dejavnosti kapitalskega trga so ločene s fizičnimi in nefizičnimi mejami od raziskovalne službe CM-Equity AG. To ločitev operativnih enot družbe CM-Equity AG nadzira enota, neodvisna od trgovinskih, podjetniških in transakcijskih enot (Skladnost –»Compliance«). To zagotavlja, da se informacije, ki se nanašajo na borzno ceno, ne zlorabljajo ali nezakonito prenašajo na enote z dostopom do javno dostopnih informacij.