V današnjem članku vam bomo predstavili naš pogled na tehnološkega giganta Alibabo in Southeren Copper Corporation, enega največjih proizvajalcev bakra. Obema podjetjema je priložena tudi tehnična analiza.

Alibaba

Alibaba ima razmerje med tržno ceno delnice in knjigovodsko vrednostjo 6.8, razmerje med tržno ceno in povprečnim triletnim dobičkom pa 52. Takšna valuacija seveda ni nizka, je pa razumljiva, saj ima Alibaba 10 letno povprečno rast prihodkov in dobička okoli 55%, z letošnjo rastjo še vedno nad 40%. Ima tudi izjemno profitno maržo, ki se je v zadnjih letih gibala okoli 25%, vendar bo v naslednjih letih najverjetneje padla na okoli 20%. Dolga nimajo veliko, z razmerjem med dolgom in kapitalom 0.3. Je pa potrebno omeniti da imajo na svoji bilanci okoli 46 milijard USD neoprijemljivih sredstev kar predstavlja skoraj dve tretjini celotnega kapitala. Vendar pa to ne predstavlja nevarnosti za njihovo likvidnost saj lahko svoje kratkoročne obveznosti pokrijejo z denarjem in denarnimi ekvivalenti.

Kot že omenjeno je Alibabina letna rast še vedno nad 40%, kar se tudi v prihodnje zdi povsem dosegljivo, saj Kitajski trg ostaja izjemno potencialen. Kitajski srednji razred, ki trenutno vključuje okoli 300 milijonov ljudi, naj bi se po napovedih OECD do leta 2030 povečal na 850 milijonov ljudi, kar predstavlja 11% letno rast. Prav slednji pa je glavno gonilo Alibabine rasti. Pomembno je tudi dejstvo, da je Kitajski maloprodajni sektor velik 5 bilijard USD, kar pomeni, da bi lahko Alibaba, s svojo aktivno vlogo pri digitalizaciji le-tega, pridobila več kot trenutni 1% tržni delež. Veliko se govori tudi o upočasnjevanju Kitajske rasti vendar s 6% rastjo to nominalno še vedno predstavlja 800 milijard USD letnega prirastka. Hkrati pa bruto blagovni obseg e-poslovanja zadnjih nekaj let še vedno raste 20% – 30% letno, delno tudi zaradi tega ker Kitajska z nižjimi dohodninskimi in korporativnimi davki še dodatno povečuje kupno moč svojih državljanov. Kar zadeva trgovinske vojne, je vpliv le-te na Alibabo relativno majhen, v kolikor to nesoglasje ne bo dolgotrajno, saj je Alibaba še vedno primarno osredotočena na Kitajski trg in vedno bolj tudi na 650 milijonsko Jugovzhodno Azijo.

Posledično se nam zdi Alibaba dobra dolgoročna naložba, saj ima zaradi svoje vloge na Kitajskem in vedno bolj tudi v ostalih predelih Azije še vedno prostor za visoko rast. Hkrati pa ima s svojim unikatnim načinom poslovanja (podpiranja malih in srednjih podjetji), potencial spremeniti tudi Evropski in Ameriški prostor.

BABA

Southern Cooper Corporation

Southeren Copper Corporation (SCCO) ima razmerje med tržno ceno delnice in knjigovodsko vrednostjo 4.6, med tržno ceno delnice in dobičkom pa 19. Takšni nivoji so sicer visoki, predvsem v primerjavi z vrstniki kakor so FCX, vendar je razlog za njih najverjetneje v izjemni stabilnosti podjetja, saj že več kot 15 let brez izjeme ustvarjajo dobiček, s čimer se lahko pohvalijo le redka rudarska podjetja. Imajo skoraj 6 milijard USD dolga in posledično razmerje med dolgom in kapitalom 0.91, kar pa v teoriji ne bi smelo biti problematično z ozirom na njihove dokazane zaloge in kakovostno poslovanje.

Glavni vir SCCO-jevega prihodka je baker, ki predstavlja kar 80% celotnega prihodka podjetja. S 7% je največji stranski produkt molibden, sledita pa mu cink in srebro, ki predstavljata skupaj 10% celotnih prihodkov. Celotni trg bakra je trenutno velik okoli 24 milijonov ton letno in do leta 2026 predvidevajo, da naj bi ta številka narasla na približno 33 milijonov ton kar predstavlja 4.6% povprečno letno rast v naslednjih 7ih letih. SCCO je v letu 2018 prozivedel 883.700 ton bakra, z letošnjim ciljem proizvesti 986.700 ton kar predstavlja 11.6% rast. Večina te rasti bo prišla iz povečanja njihovega Toquepala rudnika v Peruju. Njihov srednjeročni plan pa je do leta 2025 povečati svojo proizvodnjo na 1.5 miljona ton kar bi predstavljalo 7% povprečno letno rast. S tem bi tudi povečali svoj trenutni tržni delež bakra iz okoli 4% na 4.5%.

SCCO se nam tako zdi zanimiva priložnost za nakup, saj poleg tega, da je izjemno kakovostno podjetje, ki izplačuje okoli 4% dividendo, tudi sam trg bakra izgleda dokaj obetavno. Povpraševanje po bakru namreč trenutno raste hitreje kot ponudba, hkrati pa bi se zgodovinsko gledano lahko podjetjem kot so SCCO dobički povečali tudi za več kot 50%, v kolikor bi se cene bakra vrnile na nivoje med 3 USD in 4 USD, kot so bile med leti 2006 in 2008 ter 2010 in 2013.

SCCO

Omejitev odgovornosti

To publikacijo izdaja CM-Equity AG (“CM-Equity”) in je namenjena distribuciji v Zvezni republiki Nemčiji in Sloveniji samo za profesionalne vlagatelje, ki kupijo ali prodajajo prenosljive vrednostne papirje za svoj račun ali za račun drugih v okviru njihovega posla, poklica ali zaposlitve. Ta publikacija je namenjena samo naslovnikom. Brez pisnega soglasja CM-Equity AG se ne sme kopirati ali distribuirati katerikoli drugi osebi v celoti ali delno. Ta objava je na voljo samo za splošne informacije in je zaupne narave. Vse morebitne naložbene možnosti obravnavane v tej publikaciji, morda ne bodo primerne za določene vlagatelje, ker je to odvisno od njihovega posebnega naložbenega cilja ali časovnega obdobja ali v okviru njihovega celotnega finančnega položaja. Prav tako ta publikacija ne more biti nadomestilo za pridobitev neodvisnega svetovanja. Za to se obrnite na svojega investicijskega svetovalca.

Pošiljanje te publikacije je v nekaterih jurisdikcijah lahko omejena z zakonom in osebe v teh jurisdikcijah v katerih je ta objava prisotna, se morajo obveščati in upoštevati take omejitve. V Združenem kraljestvu se ta publikacija ali njegova kopija distribuira samo (a) osebam, ki imajo poklicne izkušnje v zadevah v zvezi z naložbami iz člena 19 (1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 ( Finančna promocija) Odredba 2001 (“Odredba”) ali (b) subjektom z visoko neto vrednostjo iz člena 49 (2) (A) do (D) sklepa in drugim osebam v skladu s členom 49 (1) Odredbe (vse te osebe skupaj imenovane “Ustrezne osebe”). Vsaka oseba, ki ni ustrezna oseba, ne sme delovati ali se zanesti na to publikacijo ali katero koli vsebino.

Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Družba CM-Equity AG in njene hčerinske družbe / podružnice ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti družba CM-Equity AG niti njene podružnice ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe CM-Equity AG ali katere koli njene hčerinske družbe / podružnice. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. CM-Equity AG je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.

Vse cene delnic, omenjene v tej publikaciji, so zapiralne cene sistema SMART Routing na platformi Interactive Brokers ali kadar to ni na voljo, so cene pridobljene iz lokalnih borz od trgovalnega dne pred dnevom objave.

Obvezne informacije

CM-Equity AG je družba s sedežem v Münchnu, ki jo upravlja Zvezni nadzorni organ za finance, Marie-Curie-Straße 24-28, D-60439 Frankfurt.

Datum raziskave: 25.3.2019
Priporočilo: /
Ciljna vrednost: /
Navzkrižje interesov (ključ): /

Posebna razkritja v skladu z oddelkom 34b odstavek 1 št. 1 Nemški zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji in odlok o analizi finančnih instrumentov.

Oddelek 34b Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji v Nemčiji v povezavi z Odlokom o analizi finančnih instrumentov zahteva, da družba, ki pripravi analizo vrednostnih papirjev izpostavi morebitno navzkrižje interesov glede na analizirano družbo, ki je predmet analize. Predpostavlja se, da obstaja navzkrižje interesov zlasti, če ima podjetje, ki pripravlja analizo vrednostnih papirjev

–  več kot 5% delež v osnovnem kapitalu analizirane družbe, ki je predmet analize,

– je bilo član sindikata, ki je v preteklih 12 mesecih prevzel svoje vrednostne papirje,

– služi kot ponudnik likvidnosti za vrednostne papirje analizirane družbe na podlagi obstoječe imenovane sponzorske pogodbe,

– opravlja storitve investicijskega bančništva za analizirano družbo v zadnjih dvanajstih mesecih, za katere je bilo ali bo plačano nadomestilo,

– je stranka v dogovoru z analizirano družbo, ki je predmet analize v zvezi s pripravo priporočila,

– ali katero koli od njenih povezanih družb redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba, ali vrednostnimi papirji, ki temeljijo na teh vprašanjih,

– ali ima analitik, ki zajema izdajo, druge pomembne finančne interese v zvezi z analizirano družbo, ki je predmet te analize, na primer, da ima sedež v odborih družbe.

Ključ 1: Analizirana družba je aktivno zagotovila informativno gradivo za pripravo te publikacije.

Ključ 2: Ta publikacija je prilagojena analizirani družbi in je bila pred objavo spremenjena.

Ključ 3a: Analizirana družba ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala družbe CM-Equity AG in / ali družbe, pridružene CM-Equity AG.

Ključ 3b: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, in / ali analitik, ki je pripravil to objavo, ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala analiziranega podjetja.

Ključ 4: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, služi kot ponudnik likvidnosti za delnice družbe, ki je predmet analize, na podlagi obstoječe pogodbe o ustvarjanju trga ali pogodbe o ponudbi likvidnosti.

Ključ 5: CM-Equity AG je kot ponudnik delnic izdajatelja deloval kot glavni vodja ali vodilni vodja in je imel prevzete delnice izdajatelja v dvanajstih mesecih pred objavo

Ključ 6: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, in / ali avtor te publikacije je brezplačno pridobila deleže analizirane družbe ali za nadomestilo pod navedeno ciljno ceno in pred javno ponudbo delnic.

Ključ 7: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, je bila v zadnjih dvanajstih mesecih ali v istem obdobju predmet dogovora o storitvah v zvezi s transakcijami investicijskega bančništva z analizirano družbo ali na podlagi takega sporazuma.

Ključ 8: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, prejema prihodke od provizij, ki izhajajo iz komercialnih dejavnosti, iz analizirane družbe.

Ključ 9: CM-Equity AG in / ali družba, ki je z njo povezana, redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba ali eno od njegovih podružnic.

Ključ 10: Član upravnega odbora družbe CM-Equity AG in / ali avtor te publikacije je član nadzornega sveta analizirane družbe.

Točka 11: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga sproži in plača analizirana družba.

Ključ 12: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga začnejo in plačujejo delničarji ali podporniki analizirane družbe.

Ključ 13: CM-Equity AG in / ali povezana družba

Priporočila za naložbe (12-mesečno investicijsko obdobje)

Kupi: pričakujemo, da se bo cena zrasla za vsaj 20% in presegla merilo (benchmark) za več kot 10%.

Drži: pričakujemo, da se bo cena delnice gibala v okviru 10% merila (benchmarka).

Prodaj: Pričakujemo, da se bo cena delnice znižala za vsaj 20% in izgubila v razmerju z merilom (benchmarkom).

Merilo (benchmark) za delnice analizirane v tej publikaciji je DAX.

Izjave v skladu z oddelkom 34b nemškega Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji in Odlok o analizi finančnih instrumentov.

Viri informacij

Informacije, ki jih vsebuje ta publikacija izhajajo iz skrbno izbranih javnih virov, za katere menimo, da so primerni, zlasti od ponudnikov finančnih podatkov, lastnih publikacij izdajateljev in drugih javnih medijev.

Načela in metode vrednotenja

CM-Equity je za pripravo te objave uporabil metode temeljne analize delnic ter kvantitativne / statistične metode in modele (med drugim pristope vrednotenja iz preteklosti, metode vrednotenja na podlagi premoženja ali metode vsote delov, modeli popustov ali pristop gospodarskega dobička, večplastni modeli ali primerjave skupine). Modeli vrednotenja so odvisni od makroekonomskih dejavnikov, kot so devizni tečaji, obrestne mere, surovine in predpostavke o gospodarstvu. Poleg tega vpliva na vrednotenje podjetij tudi tržni sentiment in politični razvoj.

Vrednotenje temelji tudi na pričakovanjih, ki se lahko hitro in brez predhodnega obvestila spreminjajo, odvisno od razvoja, značilnega za posamezne panoge. Zato se lahko naša priporočila in cenovni cilji, ki izhajajo iz modelov, ustrezno spremenijo. Naložbene ocene, povezane s 12-mesečnim obdobjem so odvisne od tržnih pogojev in lahko predstavljajo samo povzetek. Ocene bi se dejansko lahko dosegle hitreje ali počasi, kot je bilo pričakovati, ali pa jih je treba popraviti navzgor ali navzdol.

Izjava analitika

Avtorjevo nadomestilo ni bilo niti neposredno niti posredno povezano z naložbenimi priporočili ali stališči, izraženimi v tej publikaciji.

Organizacijske določbe za preprečevanje navzkrižja interesov

Da bi preprečili navzkrižja interesov, CM-Equity AG ločuje poslovne enote z dostopom do zaupnih podatkov (zaupnih enot) od svojih raziskovalnih enot s funkcionalno in / ali posebno ločitvijo ali z vzpostavitvijo dovoljenja za dostop do podatkov. Zlasti investicijske bančne enote in enote drugih finančnih svetovalnih dejavnosti ter dejavnosti kapitalskega trga so ločene s fizičnimi in nefizičnimi mejami od raziskovalne službe CM-Equity AG. To ločitev operativnih enot družbe CM-Equity AG nadzira enota, neodvisna od trgovinskih, podjetniških in transakcijskih enot (Skladnost –»Compliance«). To zagotavlja, da se informacije, ki se nanašajo na borzno ceno, ne zlorabljajo ali nezakonito prenašajo na enote z dostopom do javno dostopnih informacij.