Večina podjetij, katerih delnice kotirajo na organiziranih svetovnih borzah, je pred kratkim objavila poslovne rezultate za tretje četrtletje 2018. V tem prispevku bomo pod drobnogled vzeli najkvalitetnejša surovinska podjetja na podlagi aktualnih rezultatov in se sprehodili skozi posamezne surovinske sektorje, da ugotovimo, kje se nahajamo in kakšni so obeti za prihodnost.

V spodnji tabeli smo pripravili pregled fundamentalno najkvalitetnejših podjetij, ki se ukvarjajo s proizvodnjo ključnih surovin, kot so zlato, srebro, baker in uran. Večino podjetij na seznamu imamo trenutno v našem delniškem protfelju, kjer pa večinski delež predstavljajo proizvajalci zlata in srebra. Podatki o tržni kapitalizaciji v tabeli so v 000 USD.

Surovinska podjetja Q3 2Vir: lastna analiza

PROIZVAJALCI SREBRA

Surovinski trgi še naprej vztrajajo v globokih korekcijah, nekateri najkvalitetnejši proizvajalci srebra kot so Fortuna Silver (FSM), Silvercorp Metals (SVM) in Hecla Mining (HL) trgujejo celo pod knjigovodsko vrednostjo (P/B).

To so podjetja z najnižjimi stroški proizvodnje srebra in najvišjimi maržami v svoji panogi, kar še dodatno priča o iracionalnem stanju trga surovin.

SVM, FSM in HL so v toku trenutne korekcije izgubila okrog 64% vrednosti in so podjetja, ki bodo ob obratu trenda verjetno ustvarila nadpovprečni donos, primerljiv z vzponom med januarjem in avgustom 2016.

svm hl fsm

Po podatkih podjetja First Majestic (AG), rudarska panoga trenutno proizvaja 9 unč srebra za vsako unčo zlata, kar je popolnoma v nesorazmerju s trenutnim cenovnim razmerjem, kjer je potrebnih kar 85 unč srebra za nakup ene unče zlata.

Na trgu srebra že zadnjih 10 let beležimo okrog 500 milijonov unč visok letni primankljaj, kar bo nekje v prihodnosti zelo verjetno pripeljalo do dobavnih krčov, kar lahko cene srebra v zelo kratkem času ponese v parabolično rast.

Nizka vrednotenja proizvajalcev zlata, srebra in bakra gre trenutno pripisati ekstremno visokim kratkim ali t.i. “short” pozicijam na terminskih borzah, kjer ni omejitev glede količine, ki jo velike inštitucije lahko prodajo na kratki rok.

Trenutni padajoči trendi in globine korekcij so v veliki meri posledica iracionalnih prodaj, kjer špekulanti množično prodajajo zlato, srebro in baker, predvsem iz razloga, ker so trgi v padajočem trendu in vidijo priložnost za kratkoročni zaslužek s tem, da jih potisnejo še nižje.

Tovrstna ekstremna pozicioniranja špekulantov na prodajni strani vedno postrežejo z obratom trenda, vendar pa lahko traja tudi več mesecev in še nižjih cen, da se nesorazmerja izravnajo.

PROIZVAJALCI BAKRA

Poleg trga zlata in srebra velja posebej omeniti trg proizvajalcev bakra, ki je med januarjem in oktobrom 2018 izgubil okrog 40% vrednosti. V portfeljih trenutno lovimo dno preko pozicij v podjetjih Southern Copper (SCCO) in Freeport McMoran (FCX).

SCCO je proizvajalec z največjimi dokazanimi rezervami in najnižjimi stroški izkopa bakra na svetu, FCX pa največji rudar bakra po proizvodnji, ki kotira na organiziranih borzah.

scco

Sodeč po podatkih raziskovalnih in rudarskih podjetij kot sta Wood Mackenzie in Teck Resources (TECK), se predvideva da bo proizvodnja bakra v letu 2020 dosegla vrh, od kjer lahko letni primankljaj doseže 5 milijonov metričnih ton do leta 2025.

Kot zanimivost velja poudariti, da med odkritjem rudnega nahajališča in komercialno proizvodnjo rudnika lahko mine tudi do 15 let ali več, preden projekt prične z dejansko dobavo, kar pomeni, da bi resno pomanjkanje ali vsaj pričakovanje pomanjkanja lahko sprožilo hitrejšo stopnjo rasti v cenah bakra.

baker deficit

PROIZVAJALCI URANA

Trg urana predstavlja verjetno najbolj asimetrično priložnost na finančnih trgih za vlagatelje z daljšim investicijskim horizontom. Najnižja točka padajočega trenda, do katerega je prišlo po jedrski nesreči v Fukušimi je bila dosežena v januarju 2016, odkar spremljamo konsolidacijo cen, kjer je trg že nekajkrat testiral močno podporo okrog 11,80$.

Največji proizvajalci urana, med katerimi sta kanadsko podjetje Cameco in kazahstanski Kazatoprom, so v letošnjem letu zaustavili okrog 20% proizvodnje urana, kar je ekvivalent popolne prekinitve dobave nafte s strani Savdske Arabije na trgu nafte.

URA

Če pogledamo podrobneje skozi sektor urana, moramo izpostaviti ključne dejavnike, ki bi lahko še dodatno vplivali na normalizacijo ponudbe in povpraševanja na trgu urana v prihodnje:

  • Popolna zaustavitev proizvodnje iz največjega rudnika urana na svetu McArthur River in Key Lake
  • Nadaljnje zmanjševanje proizvodnje urana s strani kazahstanskega državnega giganta Kazatoproma
  • Lansiranje novega investicijskega vozila Yellow Cake, ki je pred kratkim od Kazatoproma odkupil za okrog 8 milijonov funtov urana in ima desetletno pogodbeno pravico za nadaljnje odkupe.
  • Začasno zaprtje rudnika urana Langer Heinrich s strani podjetja Paladin Energy
  • Zaprtje avstralskega rudnika urana Ranger do leta 2020
  • Rusija: Potencialna prepoved vsake trgovine z ameriškimi jedrskimi elektrarnami
  • Uvedba tarif na uvoz urana s strani ameriške vlade
  • Ukinitev prodaje presežka urana s strani ameriške vlade
  • 57 novih jedrskih reaktorjev v izgradnji, od tega 19 na Kitajskem
  • Postopno odpiranje okrog 30 reaktorjev na Japonskem po nesreči v Fukušimi

V portfelju trenutno vzdržujemo okrog 10% veliko pozicijo v najkvalitetnejših podjetij iz področja pridobivanja in raziskovanja urana (CCJ, NXE, UUUU, URG, DNN in UEC).

proizvajalci urana portfelj

Trgi surovin se trenutno nahajajo na zgodovinsko nizkih vrednosti, in če predpostavimo, da se je nov bikovski trend začel v januarju 2016, lahko sklepamo, da je pred nami desetletje rasti, kjer pa lahko pričakujemo nihanja tudi do 50% v cenah delnic posameznih surovinskih podjetij.

Spodnja slika prikazuje cikličnost surovin v razmerju z ameriškim borznim indeksom S&P 500 in ponazarja kako nizko se še vedno nahajamo v trenutnem bikovskem trendu, katerega začetek sega v januar 2016.

Commodities VS SP 500 slo

Na trenutno korekcijo, ki jo prestajamo na surovinskih trgih, bomo nekje v prihodnosti zelo verjetno gledali kot na eno izmed boljših vstopnih točk v večletnem bikovskem trendu surovin.

Omejitev odgovornosti

To publikacijo izdaja CM-Equity AG (“CM-Equity”) in je namenjena distribuciji v Zvezni republiki Nemčiji in Sloveniji samo za profesionalne vlagatelje, ki kupijo ali prodajajo prenosljive vrednostne papirje za svoj račun ali za račun drugih v okviru njihovega posla, poklica ali zaposlitve. Ta publikacija je namenjena samo naslovnikom. Brez pisnega soglasja CM-Equity AG se ne sme kopirati ali distribuirati katerikoli drugi osebi v celoti ali delno. Ta objava je na voljo samo za splošne informacije in je zaupne narave. Vse morebitne naložbene možnosti obravnavane v tej publikaciji, morda ne bodo primerne za določene vlagatelje, ker je to odvisno od njihovega posebnega naložbenega cilja ali časovnega obdobja ali v okviru njihovega celotnega finančnega položaja. Prav tako ta publikacija ne more biti nadomestilo za pridobitev neodvisnega svetovanja. Za to se obrnite na svojega investicijskega svetovalca.

Pošiljanje te publikacije je v nekaterih jurisdikcijah lahko omejena z zakonom in osebe v teh jurisdikcijah v katerih je ta objava prisotna, se morajo obveščati in upoštevati take omejitve. V Združenem kraljestvu se ta publikacija ali njegova kopija distribuira samo (a) osebam, ki imajo poklicne izkušnje v zadevah v zvezi z naložbami iz člena 19 (1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 ( Finančna promocija) Odredba 2001 (“Odredba”) ali (b) subjektom z visoko neto vrednostjo iz člena 49 (2) (A) do (D) sklepa in drugim osebam v skladu s členom 49 (1) Odredbe (vse te osebe skupaj imenovane “Ustrezne osebe”). Vsaka oseba, ki ni ustrezna oseba, ne sme delovati ali se zanesti na to publikacijo ali katero koli vsebino.

Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Družba CM-Equity AG in njene hčerinske družbe / podružnice ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti družba CM-Equity AG niti njene podružnice ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe CM-Equity AG ali katere koli njene hčerinske družbe / podružnice. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. CM-Equity AG je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.

Vse cene delnic, omenjene v tej publikaciji, so zapiralne cene sistema SMART Routing na platformi Interactive Brokers ali kadar to ni na voljo, so cene pridobljene iz lokalnih borz od trgovalnega dne pred dnevom objave.

Obvezne informacije

CM-Equity AG je družba s sedežem v Münchnu, ki jo upravlja Zvezni nadzorni organ za finance, Marie-Curie-Straße 24-28, D-60439 Frankfurt.

Datum raziskave:
Priporočilo:
Ciljna vrednost:
Navzkrižje interesov (ključ): 9

Posebna razkritja v skladu z oddelkom 34b odstavek 1 št. 1 Nemški zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji in odlok o analizi finančnih instrumentov.

Oddelek 34b Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji v Nemčiji v povezavi z Odlokom o analizi finančnih instrumentov zahteva, da družba, ki pripravi analizo vrednostnih papirjev izpostavi morebitno navzkrižje interesov glede na analizirano družbo, ki je predmet analize. Predpostavlja se, da obstaja navzkrižje interesov zlasti, če ima podjetje, ki pripravlja analizo vrednostnih papirjev

–  več kot 5% delež v osnovnem kapitalu analizirane družbe, ki je predmet analize,

– je bilo član sindikata, ki je v preteklih 12 mesecih prevzel svoje vrednostne papirje,

– služi kot ponudnik likvidnosti za vrednostne papirje analizirane družbe na podlagi obstoječe imenovane sponzorske pogodbe,

– opravlja storitve investicijskega bančništva za analizirano družbo v zadnjih dvanajstih mesecih, za katere je bilo ali bo plačano nadomestilo,

– je stranka v dogovoru z analizirano družbo, ki je predmet analize v zvezi s pripravo priporočila,

– ali katero koli od njenih povezanih družb redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba, ali vrednostnimi papirji, ki temeljijo na teh vprašanjih,

– ali ima analitik, ki zajema izdajo, druge pomembne finančne interese v zvezi z analizirano družbo, ki je predmet te analize, na primer, da ima sedež v odborih družbe.

Ključ 1: Analizirana družba je aktivno zagotovila informativno gradivo za pripravo te publikacije.

Ključ 2: Ta publikacija je prilagojena analizirani družbi in je bila pred objavo spremenjena.

Ključ 3a: Analizirana družba ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala družbe CM-Equity AG in / ali družbe, pridružene CM-Equity AG.

Ključ 3b: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, in / ali analitik, ki je pripravil to objavo, ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala analiziranega podjetja.

Ključ 4: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, služi kot ponudnik likvidnosti za delnice družbe, ki je predmet analize, na podlagi obstoječe pogodbe o ustvarjanju trga ali pogodbe o ponudbi likvidnosti.

Ključ 5: CM-Equity AG je kot ponudnik delnic izdajatelja deloval kot glavni vodja ali vodilni vodja in je imel prevzete delnice izdajatelja v dvanajstih mesecih pred objavo

Ključ 6: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, in / ali avtor te publikacije je brezplačno pridobila deleže analizirane družbe ali za nadomestilo pod navedeno ciljno ceno in pred javno ponudbo delnic.

Ključ 7: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, je bila v zadnjih dvanajstih mesecih ali v istem obdobju predmet dogovora o storitvah v zvezi s transakcijami investicijskega bančništva z analizirano družbo ali na podlagi takega sporazuma.

Ključ 8: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, prejema prihodke od provizij, ki izhajajo iz komercialnih dejavnosti, iz analizirane družbe.

Ključ 9: CM-Equity AG in / ali družba, ki je z njo povezana, redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba ali eno od njegovih podružnic.

Ključ 10: Član upravnega odbora družbe CM-Equity AG in / ali avtor te publikacije je član nadzornega sveta analizirane družbe.

Točka 11: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga sproži in plača analizirana družba.

Ključ 12: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga začnejo in plačujejo delničarji ali podporniki analizirane družbe.

Ključ 13: CM-Equity AG in / ali povezana družba

Priporočila za naložbe (12-mesečno investicijsko obdobje)

Kupi: pričakujemo, da se bo cena zrasla za vsaj 20% in presegla merilo (benchmark) za več kot 10%.

Drži: pričakujemo, da se bo cena delnice gibala v okviru 10% merila (benchmarka).

Prodaj: Pričakujemo, da se bo cena delnice znižala za vsaj 20% in izgubila v razmerju z merilom (benchmarkom).

Merilo (benchmark) za delnice analizirane v tej publikaciji je DAX.

Izjave v skladu z oddelkom 34b nemškega Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji in Odlok o analizi finančnih instrumentov.

Viri informacij

Informacije, ki jih vsebuje ta publikacija izhajajo iz skrbno izbranih javnih virov, za katere menimo, da so primerni, zlasti od ponudnikov finančnih podatkov, lastnih publikacij izdajateljev in drugih javnih medijev.

Načela in metode vrednotenja

CM-Equity je za pripravo te objave uporabil metode temeljne analize delnic ter kvantitativne / statistične metode in modele (med drugim pristope vrednotenja iz preteklosti, metode vrednotenja na podlagi premoženja ali metode vsote delov, modeli popustov ali pristop gospodarskega dobička, večplastni modeli ali primerjave skupine). Modeli vrednotenja so odvisni od makroekonomskih dejavnikov, kot so devizni tečaji, obrestne mere, surovine in predpostavke o gospodarstvu. Poleg tega vpliva na vrednotenje podjetij tudi tržni sentiment in politični razvoj.

Vrednotenje temelji tudi na pričakovanjih, ki se lahko hitro in brez predhodnega obvestila spreminjajo, odvisno od razvoja, značilnega za posamezne panoge. Zato se lahko naša priporočila in cenovni cilji, ki izhajajo iz modelov, ustrezno spremenijo. Naložbene ocene, povezane s 12-mesečnim obdobjem so odvisne od tržnih pogojev in lahko predstavljajo samo povzetek. Ocene bi se dejansko lahko dosegle hitreje ali počasi, kot je bilo pričakovati, ali pa jih je treba popraviti navzgor ali navzdol.

Izjava analitika

Avtorjevo nadomestilo ni bilo niti neposredno niti posredno povezano z naložbenimi priporočili ali stališči, izraženimi v tej publikaciji.

Organizacijske določbe za preprečevanje navzkrižja interesov

Da bi preprečili navzkrižja interesov, CM-Equity AG ločuje poslovne enote z dostopom do zaupnih podatkov (zaupnih enot) od svojih raziskovalnih enot s funkcionalno in / ali posebno ločitvijo ali z vzpostavitvijo dovoljenja za dostop do podatkov. Zlasti investicijske bančne enote in enote drugih finančnih svetovalnih dejavnosti ter dejavnosti kapitalskega trga so ločene s fizičnimi in nefizičnimi mejami od raziskovalne službe CM-Equity AG. To ločitev operativnih enot družbe CM-Equity AG nadzira enota, neodvisna od trgovinskih, podjetniških in transakcijskih enot (Skladnost –»Compliance«). To zagotavlja, da se informacije, ki se nanašajo na borzno ceno, ne zlorabljajo ali nezakonito prenašajo na enote z dostopom do javno dostopnih informacij.