V luči dogajanja zadnjih tednov, ki zajema pričakovan obrat centralnih bank v območje ohranjanja obrestnih mer na zelo nizkih nivojih, je še posebej onkraj luže postala aktualna razprava o alternativnih monetarnih idejah. Govora je seveda o MMT (Modern Monetary Theory), ki je zaradi všečne narative (in perečih vprašanj zelo nizke inflacije v času gospodarske ekspanzije), padel na plodna tla pri nekaterih vidnejših članih ameriške demokratske stranke. Če v enačbo vključimo ohlajanje evropskega gospodarstva in nezmožnost spodbude domače potrošnje, ki postavlja Evropsko centralno banko v položaj v katerem nekateri ekonomisti upravičeno razglabljajo o helikopterskem denarju, dobimo okolje naklonjeno rasti plemenitih kovin.

Naj se v začetku dotaknem osnovnih predpostavk MMT-ja in morebitnega helikopterskega denarja. V prvem primeru gre za teorijo, ki zagovarja, da se lahko države s svojo lastno valuto poslužujejo višjih bilančnih deficitov, saj lahko vedno »natisnejo« dodatni denar za poplačilo svojih dolgov. Kljub temu, da se nekateri mediji v ZDA trudijo prikazati teorijo v luči totalne izgube razsodnosti nekaterih zagovornikov, so znotraj le-te nekatere predpostavke, ki morajo biti izpolnjene preden postane povečevanje deficita upravičeno. Predpostavke se v največji meri dotikajo trajno nizke inflacije in nedelovanja običajnih monetarnih ukrepov, poleg tega pa mora biti denar potrošen za javne projekte, ki lahko zaženejo gospodarski cikel, omogočijo tehnološki napredek in zagotovijo polno zaposlenost.

Ime »new green deal«, ki se je začelo pojavljati v retoriki nekaterih ameriških politikov seveda ne čudi, saj sloni trenutna ideja na izkušnji iz leta 1933, ko je predsednik Roosevelt kmalu po svoji izvolitvi poskrbel za »tiskanje« novega denarja in s tem omogočil nove infrastrukturne projekte, dvig cen surovin in posledično inflacije. Kljub predhodnem večinskem nasprotovanju ekonomistov, je politika v zelo kratkem obdobju (kljub številnim neučinkovitostim) spodbudila gospodarsko rast in v današnjem času velja za šolski primer spopada z gospodarskim nazadovanjem.

Če se v ZDA ideja inflacije valute večinoma vrti okrog MMT, je v Evropi slika rahlo drugačna iz vidika, da so tukaj vedno glasnejši pozivi k helikopterskem denarju. Stvar je v svoji osnovi zelo podobna, s tem, da so mnenja na stari celini deljena glede oblike. Možnosti sta namreč dve, ali bi šlo za direktno financiranje prebivalstva v obliki enkratnega nakazila, ki bi ga le-to lahko porabilo za potrošnjo, ali pa bi centralna banka odkupila državne obveznice direktno od držav (in ne na sekundarnem trgu kot sedaj, to namreč vpliva le na razdolžitev bank), ter s tem pomagala ponovno zagnati gospodarstvo z investicijami, ki so na dolgi rok veliko bolj pozitivne od kratkoročnih rešitev.

V drugem primeru obstaja težava, direktno odkupovanje državnih obveznic s strani ECB je namreč z zakonom prepovedano in nič ne kaže na to, da bi predvsem z inflacijo obsedena Nemčija, v kratkem spregledala težavnost tega zakona. Da je mera polna, je ECB dosegla zgornjo mejo (25%) dovoljenega obsega nakupov na sekundarnem trgu in postaja brezzobi tiger v trenutku, ko bi bil direkten stimulus državam skoraj nujen.

V kolikor pustim Evropo za trenutek na strani in se vrnem v ZDA, te se sicer ne spopadajo s tako obsežnimi težavami nizke inflacije, imajo pa velikega slona v trgovini v podobi napihnjenega trga korporativnih obveznic (o BBB obveznicah več v prejšnjem članku) in dodatne težave z davčno reformo, ki se je po začetnem optimizmu »upehala«. Če dodamo tej enačbi še ameriške pokojninske sklade, ki so največji kupci ameriških korporativnih obveznic in za katere je na meji neverjetnega, da bi jih država pustila propasti v primeru recesije, dobimo okolje v katerem je obsežno tiskanje novega denarja vse bolj verjeten scenarij.

Če za konec strnem povedano, gospodarstvo v ZDA in predvsem Evropski Uniji izgleda vse bolj »utrujeno«, kar bi v bližnji prihodnosti lahko odprlo možnosti novim teorijam, ki v svoji osnovi zagovarjajo okrepitev povpraševanja. Ker bo to skoraj zagotovo moralo vključevati dodatno »tiskanje« denarja, se odpira vprašanje katere so tiste naložbe, ki so najboljše varovalo morebitni inflaciji. Pogled na leto 2010 in 2011 kaže, da je zlato v tem času poraslo za več kot 60 odstotkov in s tem nekaterim proizvajalcem plemenitih kovin omogočilo zelo nadpovprečne prihodke. Daleč od tega, da je kriza iminentna in delniški trgi ne morejo pognati še veliko višje, ampak, »tickerji« kot so GOLD, PAAS, AEM…postajajo vse bolj aktualni in vsaj majhen del portfelja namenjen plemenitim kovinam verjetno ni slaba ideja.

Omejitev odgovornosti

To publikacijo izdaja CM-Equity AG (“CM-Equity”) in je namenjena distribuciji v Zvezni republiki Nemčiji in Sloveniji samo za profesionalne vlagatelje, ki kupijo ali prodajajo prenosljive vrednostne papirje za svoj račun ali za račun drugih v okviru njihovega posla, poklica ali zaposlitve. Ta publikacija je namenjena samo naslovnikom. Brez pisnega soglasja CM-Equity AG se ne sme kopirati ali distribuirati katerikoli drugi osebi v celoti ali delno. Ta objava je na voljo samo za splošne informacije in je zaupne narave. Vse morebitne naložbene možnosti obravnavane v tej publikaciji, morda ne bodo primerne za določene vlagatelje, ker je to odvisno od njihovega posebnega naložbenega cilja ali časovnega obdobja ali v okviru njihovega celotnega finančnega položaja. Prav tako ta publikacija ne more biti nadomestilo za pridobitev neodvisnega svetovanja. Za to se obrnite na svojega investicijskega svetovalca.

Pošiljanje te publikacije je v nekaterih jurisdikcijah lahko omejena z zakonom in osebe v teh jurisdikcijah v katerih je ta objava prisotna, se morajo obveščati in upoštevati take omejitve. V Združenem kraljestvu se ta publikacija ali njegova kopija distribuira samo (a) osebam, ki imajo poklicne izkušnje v zadevah v zvezi z naložbami iz člena 19 (1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 ( Finančna promocija) Odredba 2001 (“Odredba”) ali (b) subjektom z visoko neto vrednostjo iz člena 49 (2) (A) do (D) sklepa in drugim osebam v skladu s členom 49 (1) Odredbe (vse te osebe skupaj imenovane “Ustrezne osebe”). Vsaka oseba, ki ni ustrezna oseba, ne sme delovati ali se zanesti na to publikacijo ali katero koli vsebino.

Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Družba CM-Equity AG in njene hčerinske družbe / podružnice ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti družba CM-Equity AG niti njene podružnice ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe CM-Equity AG ali katere koli njene hčerinske družbe / podružnice. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. CM-Equity AG je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.

Vse cene delnic, omenjene v tej publikaciji, so zapiralne cene sistema SMART Routing na platformi Interactive Brokers ali kadar to ni na voljo, so cene pridobljene iz lokalnih borz od trgovalnega dne pred dnevom objave.

Obvezne informacije

CM-Equity AG je družba s sedežem v Münchnu, ki jo upravlja Zvezni nadzorni organ za finance, Marie-Curie-Straße 24-28, D-60439 Frankfurt.

Datum raziskave: 14.4.2019
Priporočilo: /
Ciljna vrednost: /
Navzkrižje interesov (ključ): /

Posebna razkritja v skladu z oddelkom 34b odstavek 1 št. 1 Nemški zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji in odlok o analizi finančnih instrumentov.

Oddelek 34b Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji v Nemčiji v povezavi z Odlokom o analizi finančnih instrumentov zahteva, da družba, ki pripravi analizo vrednostnih papirjev izpostavi morebitno navzkrižje interesov glede na analizirano družbo, ki je predmet analize. Predpostavlja se, da obstaja navzkrižje interesov zlasti, če ima podjetje, ki pripravlja analizo vrednostnih papirjev

–  več kot 5% delež v osnovnem kapitalu analizirane družbe, ki je predmet analize,

– je bilo član sindikata, ki je v preteklih 12 mesecih prevzel svoje vrednostne papirje,

– služi kot ponudnik likvidnosti za vrednostne papirje analizirane družbe na podlagi obstoječe imenovane sponzorske pogodbe,

– opravlja storitve investicijskega bančništva za analizirano družbo v zadnjih dvanajstih mesecih, za katere je bilo ali bo plačano nadomestilo,

– je stranka v dogovoru z analizirano družbo, ki je predmet analize v zvezi s pripravo priporočila,

– ali katero koli od njenih povezanih družb redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba, ali vrednostnimi papirji, ki temeljijo na teh vprašanjih,

– ali ima analitik, ki zajema izdajo, druge pomembne finančne interese v zvezi z analizirano družbo, ki je predmet te analize, na primer, da ima sedež v odborih družbe.

Ključ 1: Analizirana družba je aktivno zagotovila informativno gradivo za pripravo te publikacije.

Ključ 2: Ta publikacija je prilagojena analizirani družbi in je bila pred objavo spremenjena.

Ključ 3a: Analizirana družba ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala družbe CM-Equity AG in / ali družbe, pridružene CM-Equity AG.

Ključ 3b: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, in / ali analitik, ki je pripravil to objavo, ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala analiziranega podjetja.

Ključ 4: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, služi kot ponudnik likvidnosti za delnice družbe, ki je predmet analize, na podlagi obstoječe pogodbe o ustvarjanju trga ali pogodbe o ponudbi likvidnosti.

Ključ 5: CM-Equity AG je kot ponudnik delnic izdajatelja deloval kot glavni vodja ali vodilni vodja in je imel prevzete delnice izdajatelja v dvanajstih mesecih pred objavo

Ključ 6: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, in / ali avtor te publikacije je brezplačno pridobila deleže analizirane družbe ali za nadomestilo pod navedeno ciljno ceno in pred javno ponudbo delnic.

Ključ 7: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, je bila v zadnjih dvanajstih mesecih ali v istem obdobju predmet dogovora o storitvah v zvezi s transakcijami investicijskega bančništva z analizirano družbo ali na podlagi takega sporazuma.

Ključ 8: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, prejema prihodke od provizij, ki izhajajo iz komercialnih dejavnosti, iz analizirane družbe.

Ključ 9: CM-Equity AG in / ali družba, ki je z njo povezana, redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba ali eno od njegovih podružnic.

Ključ 10: Član upravnega odbora družbe CM-Equity AG in / ali avtor te publikacije je član nadzornega sveta analizirane družbe.

Točka 11: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga sproži in plača analizirana družba.

Ključ 12: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga začnejo in plačujejo delničarji ali podporniki analizirane družbe.

Ključ 13: CM-Equity AG in / ali povezana družba

Priporočila za naložbe (12-mesečno investicijsko obdobje)

Kupi: pričakujemo, da se bo cena zrasla za vsaj 20% in presegla merilo (benchmark) za več kot 10%.

Drži: pričakujemo, da se bo cena delnice gibala v okviru 10% merila (benchmarka).

Prodaj: Pričakujemo, da se bo cena delnice znižala za vsaj 20% in izgubila v razmerju z merilom (benchmarkom).

Merilo (benchmark) za delnice analizirane v tej publikaciji je DAX.

Izjave v skladu z oddelkom 34b nemškega Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji in Odlok o analizi finančnih instrumentov.

Viri informacij

Informacije, ki jih vsebuje ta publikacija izhajajo iz skrbno izbranih javnih virov, za katere menimo, da so primerni, zlasti od ponudnikov finančnih podatkov, lastnih publikacij izdajateljev in drugih javnih medijev.

Načela in metode vrednotenja

CM-Equity je za pripravo te objave uporabil metode temeljne analize delnic ter kvantitativne / statistične metode in modele (med drugim pristope vrednotenja iz preteklosti, metode vrednotenja na podlagi premoženja ali metode vsote delov, modeli popustov ali pristop gospodarskega dobička, večplastni modeli ali primerjave skupine). Modeli vrednotenja so odvisni od makroekonomskih dejavnikov, kot so devizni tečaji, obrestne mere, surovine in predpostavke o gospodarstvu. Poleg tega vpliva na vrednotenje podjetij tudi tržni sentiment in politični razvoj.

Vrednotenje temelji tudi na pričakovanjih, ki se lahko hitro in brez predhodnega obvestila spreminjajo, odvisno od razvoja, značilnega za posamezne panoge. Zato se lahko naša priporočila in cenovni cilji, ki izhajajo iz modelov, ustrezno spremenijo. Naložbene ocene, povezane s 12-mesečnim obdobjem so odvisne od tržnih pogojev in lahko predstavljajo samo povzetek. Ocene bi se dejansko lahko dosegle hitreje ali počasi, kot je bilo pričakovati, ali pa jih je treba popraviti navzgor ali navzdol.

Izjava analitika

Avtorjevo nadomestilo ni bilo niti neposredno niti posredno povezano z naložbenimi priporočili ali stališči, izraženimi v tej publikaciji.

Organizacijske določbe za preprečevanje navzkrižja interesov

Da bi preprečili navzkrižja interesov, CM-Equity AG ločuje poslovne enote z dostopom do zaupnih podatkov (zaupnih enot) od svojih raziskovalnih enot s funkcionalno in / ali posebno ločitvijo ali z vzpostavitvijo dovoljenja za dostop do podatkov. Zlasti investicijske bančne enote in enote drugih finančnih svetovalnih dejavnosti ter dejavnosti kapitalskega trga so ločene s fizičnimi in nefizičnimi mejami od raziskovalne službe CM-Equity AG. To ločitev operativnih enot družbe CM-Equity AG nadzira enota, neodvisna od trgovinskih, podjetniških in transakcijskih enot (Skladnost –»Compliance«). To zagotavlja, da se informacije, ki se nanašajo na borzno ceno, ne zlorabljajo ali nezakonito prenašajo na enote z dostopom do javno dostopnih informacij.