Candlestick OHLC simple

Japonski rek pravi “posvetuj se s trgom o trgu”, kar pomeni, da kadar opazujemo trg, moramo biti še posebej pozorni na gibanje le tega, raje kot da spremljamo mednarodne afere ter ekonomske politike, ki lahko ali pa tudi ne vplivajo na sam trg.

Že pred 200 leti, so Japonci uporabljali unikaten način tehnične analize na trgu riža, iz katere se je razvila tehnika svečne analize, ki se danes uporablja ne le na Japonskem, temveč tudi drugod po svetu. Svečni grafikon je zapis premikov tržnih cen v slikovni obliki. Posameznik lahko s preučevanjem grafikona identificira tako pretekle kot prihodnje premike delnice ali surovine. Vlagatelji so tako zmožni predvideti prihodnje premike s pomočjo pregledovanja različnih svečnih vzorcev in zaporedji, ki so se oblikovali, ter uporabiti zgolj tiste z najvišjo verjetnostjo.To je osnova tehnike svečnih grafikonov. Sama vrednost grafikona ni v napovedovanju točnega vrha ali dna, temveč v takojšnji asistenci za potrditev vrha ali dna, ko ta nastane ter za vpogled v psihologijo trga.

Svečni grafikoni so uporabno samostojno orodje, seveda pa se jih lahko združi tudi z ostalimi orodji in tehnikami za nastanek še močnejše tehnične analize. Določena svečna zaporednaj lahko predstavljajo obdobje konsolidacije, druga močne cenovne premike. V vsakem primeru pa omogočajo globji vpogled v stanje na trgu.

SEZNAM NAJBOLJ ZANESLJIVIH SVEČNIH VZORCEV ZA IDENTIFIKACIJO OBRATA TRENDA

HAMMER

To je enodnevni vzorec. Za svečko je značilno majhno telo in dolga spodnja senca. Spodnja senca mora biti vsaj dvakrat daljša od telesa, hkrati pa zgornje sence praktično ne sme biti.

Hammer

MORNING STAR

To je tridnevni vzorec. Veliki rdeči svečki sledi relativno majhna, ki se ujema s smerjo trenda. Tretja, zelena svečka, se zaključi z zaprtjem v zgornji polovici rdeče svečke.

Morning star

HARAMI

To je dvodnevni vzorec. Zelena svečka sledi dolgi rdeči svečki. Zelena svečka je v nasprotju s trendom ter se ujema s telesom rdeče.

Harami

INVERTED HAMMER

To je enodnevni vzorec. Za spodnji del trgovalnega območja je značilno majhno telo. Zgornja senca ponavadi ni več kot dvakrat daljša od telesa. Spodnje sence ni, oziroma je zanemarljivo majhen.

Inverted hammer

KICKING

To je dvodnevni vzorec. Črni Marubuzo svečki, (odprtje je vrh dneva, zprtje je dno dneva), sledi bela Marubuzo svečka (odprtje je dno dneva, zaprtje je vrh dneva), ki se giblje v nasprotni smeri.

Kicking

PIERCING LINE

To je dvodnevni vzorec. Rdeči svečki sledi zelena svečka, ki se odpre pod zaprtjem prejšnjega dne in se zapre znotraj ter nad sredino telesa rdeče svečke.

Piercing line

ABANDONED BABY

To je trodnevni vzorec. Prvi dan je dan velike rdeče svečke, ki ji sledi doji, gibajoč se v smeri prejšnjega trenda. Tretji dan sledi zelena svečka, ki se giblje v nasprotni smeri trenda, brez prekrivajočih se senc.

Abandoned baby

BULLISH ENGULFING

To je dvodnevni vzorec. Velika zelena svečka,  zaobjame telo prejšnje rdeče svečke, ki ima dno pod rdečo svečko in se zapre nad njenim vrhom.

Bullish Engulfing

DRAGONFLY DOJI

Ta enodnevni vzorec je doji ki je ustvari v zgornjem delu trgovalnega razpona, z dolgo spodnjo senco. Daljša kot je senca, bolj je vzorec bikovski.

Dragonfly doji 1

GRAVESTONE DOJI

To je enodnevni vzorec. Doji se oblikuje v spodnjem delu trgovalnega razpona. Zgornja senca doji-a je ponavadi dolga, spodnja senca je majhna ali pa je sploh ni.

Gravestone doji

LADDER BOTTOM

To je petdnevni vzorec. Zaporedoma si sledijo tri skoraj enake rdeče svečke z tako nižjim odprtjem kot zaprtjem. Četrti dan prav tako sledi rdeča svečka, ki pa ima opazno zgornjo senco. Zadnji dan nastane zelena svečka v nasprotni smeri trenda. Odpre se nad telesom svečke četrtega dne.

Ladder bottom 1

BELT HOLD

Ta enodnevni vzorec je sestavljen iz zelene svečke brez spodnje sence, ki se zapre blizu dnevnega vrha.

Belt hold

TWEEZER BOTTOM

Ta svečni vzorec oblikujeje več svečk različnik barv in velikosti. Edina ključna značilnost je, da imajo vse svečke enako dno.

Tweezer bottom

THREE WHITE SOLDIERS

To je trodnevni vzorec zelenih svečk. Tri velike zelene svečke si sledijo z odprtjem znotraj telesa prejšnje svečke in zaprtjem, nad vrhom prejšnega dne, blizu dnevnega vrha.

Three white soldiers

MATCHING LOW

To je dvodnevni vzorec. Veliki rdeči svečki sledi še ena rdeča svečka. Obe svečki imata enako zaprtje v padajočem trendu. To signalizira kratkoročno podporo in lahko povzroči preobrat v naslednjem trgovalnem dnevu.

Matching low

MEETING LINES

To je dvodnevni vzorec. Veliki rdeči svečki sledi velika zelena svečka, ki se ujema s smerjo trenda. Obe svečki se zapreta pri enaki ceni, čeprav se je zelena svečka odprla nižje od prejšnjega zaprtja. To ponavadi pomeni, da je obrat trenda verjeten.

Meeting lines

HARAMI CROSS

To je dvodnevni vzorec. Veliki rdeči svečki sledi doji. Odpre se v nasprotni smeri trenda in je obdan s telesom rdeče svečke iz prvega dne.

Harami cross

HOMING PIGEON

To je dvodnevni vzorec. Veliki rdeči svečki iz prvega dne, sledi manjša rdeča svečka katere razpon je znotraj telesa prve. V padajočem trendu, medvedje nadaljujejo svojo pot. Vendar pa odprtje in zaprtje druge svečke znotraj telesa prve signalizira prenehanje padajočega trenda. Kot posledica, veliki prodaji sledijo nakupi, kar lahko povzroči spremembo trenda.

Homing pigeon

Vsebino za Vas ureja:

JERNEJ LUKMAN
PORTFOLIO MANAGER

Japonske svečke so eno izmed najpomembnejših orodij za identifikacijo začetka ali konca trenda v določenem finančnem instrumentu. Za globljo analizo japonskih svečk priporočamo študijo knjig od Steve Nisona, ki je vodilna avtoriteta na tem področju.

Jernej Lukman Rounded PNG2

Omejitev odgovornosti

To publikacijo izdaja CM-Equity AG (“CM-Equity”) in je namenjena distribuciji v Zvezni republiki Nemčiji in Sloveniji samo za profesionalne vlagatelje, ki kupijo ali prodajajo prenosljive vrednostne papirje za svoj račun ali za račun drugih v okviru njihovega posla, poklica ali zaposlitve. Ta publikacija je namenjena samo naslovnikom. Brez pisnega soglasja CM-Equity AG se ne sme kopirati ali distribuirati katerikoli drugi osebi v celoti ali delno. Ta objava je na voljo samo za splošne informacije in je zaupne narave. Vse morebitne naložbene možnosti obravnavane v tej publikaciji, morda ne bodo primerne za določene vlagatelje, ker je to odvisno od njihovega posebnega naložbenega cilja ali časovnega obdobja ali v okviru njihovega celotnega finančnega položaja. Prav tako ta publikacija ne more biti nadomestilo za pridobitev neodvisnega svetovanja. Za to se obrnite na svojega investicijskega svetovalca.

Pošiljanje te publikacije je v nekaterih jurisdikcijah lahko omejena z zakonom in osebe v teh jurisdikcijah v katerih je ta objava prisotna, se morajo obveščati in upoštevati take omejitve. V Združenem kraljestvu se ta publikacija ali njegova kopija distribuira samo (a) osebam, ki imajo poklicne izkušnje v zadevah v zvezi z naložbami iz člena 19 (1) Zakona o finančnih storitvah in trgih iz leta 2000 ( Finančna promocija) Odredba 2001 (“Odredba”) ali (b) subjektom z visoko neto vrednostjo iz člena 49 (2) (A) do (D) sklepa in drugim osebam v skladu s členom 49 (1) Odredbe (vse te osebe skupaj imenovane “Ustrezne osebe”). Vsaka oseba, ki ni ustrezna oseba, ne sme delovati ali se zanesti na to publikacijo ali katero koli vsebino.

Ta objava ne pomeni priporočila za nakup ali ponudbe za prodajo vrednostnih papirjev in se ne razlaga, kot da predstavlja ponudbo za sklenitev pogodbe o svetovanju. Ta publikacija niti noben njen del ne vzpostavlja podlage za noben sporazum ali druge obveznosti katere koli vrste. Družba CM-Equity AG in njene hčerinske družbe / podružnice ne prevzemajo odgovornosti za obveznosti, ki izhajajo iz objave in / ali uporabe te publikacije ali njene vsebine. Niti družba CM-Equity AG niti njene podružnice ne jamčijo za točnost ali popolnost informacij, ki se uporabljajo za to objavo. Nič v tej publikaciji se ne sme razlagati kot predstavitev takšnega poroštva. Uporabljene informacije niso bile neodvisno preverjene. Izražena mnenja izražajo sedanjo presojo analitika, ki je to publikacijo pripravil v povezavi s svojo poklicno dejavnostjo in se lahko spremeni v skladu s prihodnjimi dogodki in razvojem. Izraženi pogledi ne odražajo nujno mnenja družbe CM-Equity AG ali katere koli njene hčerinske družbe / podružnice. Pridržujemo si pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremenimo mnenja, izražena v tej publikaciji. CM-Equity AG je morda izdal druge publikacije, ki niso skladne z zaključki v tej publikaciji. Te publikacije lahko odražajo različne predpostavke, stališča in analitične metode analitikov, ki so jih pripravili. Pretekla uspešnost se ne sme uporabljati kot indikacija ali jamstvo za nadaljnjo uspešnost in nobena predstavitev ali garancija, izražena ali implicitna, ne bo sprejeta glede prihodnjega delovanja. Ta objava se distribuira po elektronski in navadni pošti profesionalnim vlagateljem, od katerih se pričakuje, da bodo sprejemali svoje naložbene odločitve brez nepotrebnega zanašanja na to publikacijo.

Vse cene delnic, omenjene v tej publikaciji, so zapiralne cene sistema SMART Routing na platformi Interactive Brokers ali kadar to ni na voljo, so cene pridobljene iz lokalnih borz od trgovalnega dne pred dnevom objave.

Obvezne informacije

CM-Equity AG je družba s sedežem v Münchnu, ki jo upravlja Zvezni nadzorni organ za finance, Marie-Curie-Straße 24-28, D-60439 Frankfurt.

Datum raziskave:
Priporočilo:
Ciljna vrednost:
Navzkrižje interesov (ključ):

Posebna razkritja v skladu z oddelkom 34b odstavek 1 št. 1 Nemški zakon o trgovanju z vrednostnimi papirji in odlok o analizi finančnih instrumentov.

Oddelek 34b Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji v Nemčiji v povezavi z Odlokom o analizi finančnih instrumentov zahteva, da družba, ki pripravi analizo vrednostnih papirjev izpostavi morebitno navzkrižje interesov glede na analizirano družbo, ki je predmet analize. Predpostavlja se, da obstaja navzkrižje interesov zlasti, če ima podjetje, ki pripravlja analizo vrednostnih papirjev

–  več kot 5% delež v osnovnem kapitalu analizirane družbe, ki je predmet analize,

– je bilo član sindikata, ki je v preteklih 12 mesecih prevzel svoje vrednostne papirje,

– služi kot ponudnik likvidnosti za vrednostne papirje analizirane družbe na podlagi obstoječe imenovane sponzorske pogodbe,

– opravlja storitve investicijskega bančništva za analizirano družbo v zadnjih dvanajstih mesecih, za katere je bilo ali bo plačano nadomestilo,

– je stranka v dogovoru z analizirano družbo, ki je predmet analize v zvezi s pripravo priporočila,

– ali katero koli od njenih povezanih družb redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba, ali vrednostnimi papirji, ki temeljijo na teh vprašanjih,

– ali ima analitik, ki zajema izdajo, druge pomembne finančne interese v zvezi z analizirano družbo, ki je predmet te analize, na primer, da ima sedež v odborih družbe.

Ključ 1: Analizirana družba je aktivno zagotovila informativno gradivo za pripravo te publikacije.

Ključ 2: Ta publikacija je prilagojena analizirani družbi in je bila pred objavo spremenjena.

Ključ 3a: Analizirana družba ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala družbe CM-Equity AG in / ali družbe, pridružene CM-Equity AG.

Ključ 3b: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, in / ali analitik, ki je pripravil to objavo, ima v lasti več kot 5% osnovnega kapitala analiziranega podjetja.

Ključ 4: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, služi kot ponudnik likvidnosti za delnice družbe, ki je predmet analize, na podlagi obstoječe pogodbe o ustvarjanju trga ali pogodbe o ponudbi likvidnosti.

Ključ 5: CM-Equity AG je kot ponudnik delnic izdajatelja deloval kot glavni vodja ali vodilni vodja in je imel prevzete delnice izdajatelja v dvanajstih mesecih pred objavo

Ključ 6: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, in / ali avtor te publikacije je brezplačno pridobila deleže analizirane družbe ali za nadomestilo pod navedeno ciljno ceno in pred javno ponudbo delnic.

Ključ 7: Družba CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njo, je bila v zadnjih dvanajstih mesecih ali v istem obdobju predmet dogovora o storitvah v zvezi s transakcijami investicijskega bančništva z analizirano družbo ali na podlagi takega sporazuma.

Ključ 8: CM-Equity AG in / ali družba, ki je povezana z njim, prejema prihodke od provizij, ki izhajajo iz komercialnih dejavnosti, iz analizirane družbe.

Ključ 9: CM-Equity AG in / ali družba, ki je z njo povezana, redno trguje z vrednostnimi papirji, ki jih izdaja analizirana družba ali eno od njegovih podružnic.

Ključ 10: Član upravnega odbora družbe CM-Equity AG in / ali avtor te publikacije je član nadzornega sveta analizirane družbe.

Točka 11: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga sproži in plača analizirana družba.

Ključ 12: Ta publikacija je pogodbeno delo za plačilo, ki ga začnejo in plačujejo delničarji ali podporniki analizirane družbe.

Ključ 13: CM-Equity AG in / ali povezana družba

Priporočila za naložbe (12-mesečno investicijsko obdobje)

Kupi: pričakujemo, da se bo cena zrasla za vsaj 20% in presegla merilo (benchmark) za več kot 10%.

Drži: pričakujemo, da se bo cena delnice gibala v okviru 10% merila (benchmarka).

Prodaj: Pričakujemo, da se bo cena delnice znižala za vsaj 20% in izgubila v razmerju z merilom (benchmarkom).

Merilo (benchmark) za delnice analizirane v tej publikaciji je DAX.

Izjave v skladu z oddelkom 34b nemškega Zakona o trgovanju z vrednostnimi papirji in Odlok o analizi finančnih instrumentov.

Viri informacij

Informacije, ki jih vsebuje ta publikacija izhajajo iz skrbno izbranih javnih virov, za katere menimo, da so primerni, zlasti od ponudnikov finančnih podatkov, lastnih publikacij izdajateljev in drugih javnih medijev.

Načela in metode vrednotenja

CM-Equity je za pripravo te objave uporabil metode temeljne analize delnic ter kvantitativne / statistične metode in modele (med drugim pristope vrednotenja iz preteklosti, metode vrednotenja na podlagi premoženja ali metode vsote delov, modeli popustov ali pristop gospodarskega dobička, večplastni modeli ali primerjave skupine). Modeli vrednotenja so odvisni od makroekonomskih dejavnikov, kot so devizni tečaji, obrestne mere, surovine in predpostavke o gospodarstvu. Poleg tega vpliva na vrednotenje podjetij tudi tržni sentiment in politični razvoj.

Vrednotenje temelji tudi na pričakovanjih, ki se lahko hitro in brez predhodnega obvestila spreminjajo, odvisno od razvoja, značilnega za posamezne panoge. Zato se lahko naša priporočila in cenovni cilji, ki izhajajo iz modelov, ustrezno spremenijo. Naložbene ocene, povezane s 12-mesečnim obdobjem so odvisne od tržnih pogojev in lahko predstavljajo samo povzetek. Ocene bi se dejansko lahko dosegle hitreje ali počasi, kot je bilo pričakovati, ali pa jih je treba popraviti navzgor ali navzdol.

Izjava analitika

Avtorjevo nadomestilo ni bilo niti neposredno niti posredno povezano z naložbenimi priporočili ali stališči, izraženimi v tej publikaciji.

Organizacijske določbe za preprečevanje navzkrižja interesov

Da bi preprečili navzkrižja interesov, CM-Equity AG ločuje poslovne enote z dostopom do zaupnih podatkov (zaupnih enot) od svojih raziskovalnih enot s funkcionalno in / ali posebno ločitvijo ali z vzpostavitvijo dovoljenja za dostop do podatkov. Zlasti investicijske bančne enote in enote drugih finančnih svetovalnih dejavnosti ter dejavnosti kapitalskega trga so ločene s fizičnimi in nefizičnimi mejami od raziskovalne službe CM-Equity AG. To ločitev operativnih enot družbe CM-Equity AG nadzira enota, neodvisna od trgovinskih, podjetniških in transakcijskih enot (Skladnost –»Compliance«). To zagotavlja, da se informacije, ki se nanašajo na borzno ceno, ne zlorabljajo ali nezakonito prenašajo na enote z dostopom do javno dostopnih informacij.