Pravni pouk in obvestilo o tveganju

Pogoji uporabe:

Trgovanje s finančnimi instrumenti, navedenimi na teh straneh, ni dovoljeno v vseh državah.

Informacije, objavljene na naši spletni strani, se ne razlagajo niti kot ponudba niti kot izstavljanje ponudb v državah, kjer je takšna storitev prepovedana z zakonom.

Osebe, ki nimajo zahtevanih pooblastil, ne smejo predložiti ponudbe ali izstaviti ponudb v zvezi z informacijami,objavljenimi na internetu.

Predložene informacije se ne štejejo za posredovane tistim osebam, ki niso zakonito upravičene do takšne ponudbe.

Izjava o omejitvi odgovornosti:

Predložene informacije se ne razumejo kot predlog za naložbe ali izklicevanje k nakupu ali prodaji določenih vrednostnih papirjev in zato niso namenjeni zamenjavi storitev investicijskega svetovanja.

Čeprav je podjetje natančno nadzorovalo vsebino, družba CM-Equity AG ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravočasnost, pravilnost, popolnost in točnost predloženih informacij.V kolikor predložene informacije vsebujejo bodoče izjave o, na primer, prihodnjih gibanjih vrednostnih papirjev ali trgov, jih je treba razumeti kot subjektivne napovedi, ki zagotavljajo uporabniku priročnost.Družba CM-Equity AG na splošno ne odgovarja za škodo ali izgubo katere koli vrste, ki izhaja iz uporabe ali neuporabe predloženih informacij ali uporabe netočnih ali nepopolnih informacij, razen če uporabnik lahko dokaže hudo malomarnost ali namerno kršitev družbe CM-Equity AG ali njenih zastopnikov.

Podjetje CM-Equity AG, njeni zaposleni in zastopniki ter povezana podjetja imajo dovoljenje za vzdrževanje delnic navedenih družb ter za nakup ali prodajo delnic v dnevnem trgovanju, čeprav to lahko pomeni navzkrižje interesov.

Terminske pogodbe in izvedeni finančni instrumenti vključujejo tveganja, ki lahko povzročijo popolno izgubo vloženega kapitala.

Kljub pozitivnim rezultatom v preteklosti in izredni skrbnosti odgovornih trgovalcev, ne moremo zagotoviti trajnih dobičkov in izključevati začasnih izgub.

Naložbe v prej omenjene finančne instrumente (terminske pogodbe ali izvedeni finančni instrumenti) je treba uporabljati le za razpršenost sredstev in bi morale predstavljati le majhen delež celotnega portfelja.

Pretekle stopnje donosa se ne smejo razumeti kot primerna podlaga za napoved prihodnjih zaslužkov. Naložbe v delnice in izvedene finančne instrumente nosijo znatno tveganje za vlagatelja.

Za vsebino na spletni strani ne zagotavljamo jamstva:

Kot upravljavec spletnega mesta v skladu s 7. členom, TMG (Nemški zakon o telemediji) je podjetje CM-Equity AG odgovorno za svoje podatke, ki so na voljo na spletni strani.

Družba CM-Equity AG redno in natančno nadzoruje in posodablja informacije, ki jih ponuja na svoji spletni strani.

Kljub kontroli točnosti vsebine ne moremo zagotoviti ažurnosti informacij.

Družba CM-Equity AG ne prevzema nikakršne odgovornosti za pravilnost, popolnost in ažurnosti vsebine spletne strani.

Družba CM-Equity AG ni odgovorna za škodo ali izgubo, ki izhaja iz uporabe informacij, ki so na tej spletni strani.

Določba zgoraj se uporablja tudi za vsebino povezanih spletnih strani tretjih oseb (zunanje povezave). CM-Equity AG te povezave nudi le za udobje uporabnika (8. člen TMG).

Ustvarjanje takih povezav ne vključuje nobenih komercialnih namenov.

Zunanje povezave so posebej označene.

Družba CM-Equity AG ni odgovorna za vsebino spletnih strani, do katerih je možno dostopati preko zunanjih povezav.

Družba CM-Equity AG ne more vplivati na vsebino povezanih spletnih mest.

Družba CM-Equity AG ne vpliva na prenos podatkov, na izbor naslovnika informacij ali izbiro in spremembo posredovanih podatkov. Dodatno, zaradi virov povezav in metodologije invokacije, družba ne izvaja avtomatskega začasnega hranjenja zunanjih povezav in njihovih vsebin. Odgovornost za vsebino zunanjih povezav je izključno na ponudnikih teh spletnih strani.

Razno:

Vse ponudbe so nezavezujoče, se lahko spremenijo in so brez garancije. CM-Equity AG si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve ali do izbrisa delov spletne strani ali ponudbe v celoti.

Uporaba spletne strani podjetja CM-Equity AG urejajo določbe nemškega zakona. Vsako polemiko, ki izhaja iz uporabe spletne strani, se predloži pristojnem sodišču v Münchnu.

Če je posamezna določba te izjave ali njenega dela (ali bi v prihodnje postala) nezakonita, nična ali neizvršljiva v skladu z določbami veljavne zakonodaje, na druge dele te izjave ne vplivajo njihova pravna učinkovitost, veljavnost in izvršljivost v skladu s veljavnim pravnim okvirjem.